Rechten van patiënt – Apotheek Meerwijk – Haarlem

Apotheek Meerwijk

Briandlaan 13 2037 XE Haarlem Tel:(023) 5337604

Rechten van patiënt

ieronder vindt u het klachtenreglement dat is opgesteld voor apotheken. Daaronder staan de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden. Als derde vindt u ons privacyreglement. Als laatste de rechten en plichten van de patiënt in het kader van de WGBO

Klachtenreglement

Wij zijn aangesloten bij de KNMP. Per 1 januari 2017 treedt het onderdeel klachtrecht in werking van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hebt u een klacht? bespreek dit dan met ons. Vraag gerust naar de apotheker.

Indien wij er niet samen uitkomen, verwijzen wij u naar http://www.apotheek.nl/in-de-apotheek/klachten-over-uw-apotheek

Hier vindt u de meest recente informatie over de klachtenregeling.

Mijngezondheidheid.net

 Klik hier voor de brief

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden (bron 19/05/09 www.knmp.nl)

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie,

gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage

op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op

afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van

producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

 1. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek

is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een

product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.

 1. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom

verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien

een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt

teruggegeven.

 1. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten

plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in

Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

 1. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de

zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de

patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van

het geleverde overgaat.

Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen

nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.

 1. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente

verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In

andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is

tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 1. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 1. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien

de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De

apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 1. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor

rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van

hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de

berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter

incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten

voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen

eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 1. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie

gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over

te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze

voorwaarden

 1. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst

betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde

Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.
 2. De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in

Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP),

algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een

aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn

gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als

patiënt/consument eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw

verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken

tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u

alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek. Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij
het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

MODEL PRIVACYREGLEMENT APOTHEEK (MODEL 2004)

Model reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het in de apotheek, in het kader van zorg- of hulpverlening, verzamelen van persoonsgegevens.
Artikel 1

Begripsbepalingen

Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Medische of medicatie gegevens Persoonsgegevens, direct of indirect betrekking hebbend op de lichamelijke gesteldheid of de farmacotherapie van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar op het gebied van de gezondheidszorg in het kader van zijn beroepsuitoefening;
Bestand Een gestructureerd geheel van persoonsgegevens ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
Betrokkene Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
Bewerker Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;
Derde Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
Verwerken van persoonsgegevens Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken doormiddel van toezending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
Verstrekken van gegevens Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in het bestand zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;
Verzamelen van persoonsgegevens Het verkrijgen van persoonsgegevens;
Verantwoordelijke de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Ontvanger Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
CBP College Bescherming Persoonsgegevens, ingesteld op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het CBP heeft als taak toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens;
Klachtencommissie De Klachtencommissie Openbare Apotheek ingesteld op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, die belast is met de onafhankelijke behandeling van klachten.

Artikel 2

 1. Dit reglement is van toepassing voor apotheek Meerwijk te Briandlaan 13, 2037 XE Haarlem, tel 023-5337604 en heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens in deze apotheek.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is mw. drs. M.P.H. van den Berk -Kroeze

Artikel 3

Doel

 1. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is:

       Het systematisch en bondig vastleggen van gegevens over cliënten/patiënten voortvloeiend uit advisering, bereiding en/of afleveren van genees- en/of hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten, met het oogmerk deze gegevens in het kader van zorgverlening en zorgondersteuning te gebruiken ten behoeve van:

 • medicatiebewaking en medicatiebegeleiding;
 • het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt/patiënt met de cliënt/patiënt dan wel diens zorgverzekeraar; het aanmaken en registreren (en bewerken) van (gespecificeerde) declaraties;
 • kwaliteitstoetsing;

Voorts kunnen de gegevens in geanonimiseerde vorm gebruikt worden in het kader van:

 • management en doelmatig beleid en beheer;
 • wetenschappelijk onderzoek en statistiek;
 1. Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan onder lid 1 genoemd.

Artikel 4

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 4. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Zijn/haar handelwijze met betrekking tot de werking van de persoonsgegevens en de verstrekking van gegevens wordt bepaald door dit reglement.

       De verantwoordelijke is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet naleven van dit reglement.

 1. De verantwoordelijke verplicht de bewerker dit reglement na te leven. De taken, rechten en verplichtingen van de bewerker worden door de verantwoordelijke schriftelijk vastgelegd. De bewerker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de onder zijn beheer staande faciliteiten. Hij treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere apparatuur en programmatuur waarmee de gegevens worden verwerkt. De ter zake getroffen regeling(en) is/zijn bij de bewerker in te zien.
 2. De verantwoordelijke treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen gegevens en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Gelijke plicht rust op de bewerker voor het geheel of het gedeelte van de faciliteiten, die hij onder zich heeft.

Artikel 5

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van betrokkene worden verricht en dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene de verwerking noodzakelijk is met het oog op belang van verantwoordelijke of van een derde en het belang van betrokkene niet prevaleert

Artikel 6

Vertegenwoordiging

 1. Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen dan wel de voogd in de plaats van de betrokkene.
 2. Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
 3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de persoon zelf diens ouders op, tenzij gewichtige belangen van de betrokkene zich daartegen verzetten.
 4. Indien de betrokkene de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet instaat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan treedt in volgorde als hier weergegeven als vertegenwoordiger voor hem op:
 • de curator of mentor indien de betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld;
 • de persoonlijk gemachtigde indien de betrokkenen deze schriftelijk heeft gemachtigd, tenzij deze persoon niet optreedt
 • de echtgenoot of andere levensgezel van betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst of ontbreekt;
 • een ouder, kind, broer of zus van betrokkene, tenzij deze persoon dat niet wenst.
 1. Indien de betrokkene leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, heeft hij de mogelijkheid een ander persoon schriftelijk te machtigen in diens plaats te treden.
 2. De persoon die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.
 3. De verantwoordelijke komt zijn verplichtingen die voortvloeien uit wet en reglement na jegens de vertegenwoordiger van de betrokkene, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed verantwoordelijke.

Artikel 7

Kennisgeving

 1. De verantwoordelijke deelt door middel van een algemene kennisgeving (duidelijke aankondiging in de apotheek) de verwerking van de persoonsgegevens en het bestaan van dit reglement mee aan betrokkenen.
 2. De verantwoordelijke geeft duidelijk aan op welke wijze het reglement kan worden ingezien en verkregen en nadere informatie ter zake kan worden ingewonnen.
 3. Indien andere doelen dan zorgverlening en zorgondersteuning een doelstelling vormen van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de verantwoordelijke de plicht de betrokkene vooraf gericht te informeren omtrent de aard van de gegevens die worden opgenomen, alsmede omtrent de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, een en ander met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde.

Artikel 8

Verstrekking van gegevens

 1. Tenzij zulks noodzakelijk is ter uitvoering van een wettelijk voorschrift of het een geval betreft als genoemd in de leden 2, 3 of 4 is voor verstrekking van persoonsgegevens aan derden de gerichte toestemming van de betrokkene vereist.

       Indien de verstrekking van de gegevens buiten de doelstelling van de verwerking valt, dient de toestemming schriftelijk verleend te worden.

 1. Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming van de betrokkene worden verstrekt, voor zover voor hun taakuitoefening noodzakelijk, aan:
 •       degenen, die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg- of hulpverlening aan de betrokkene, tenzij laatstgenoemde kenbaar heeft gemaakt daartegen bezwaar te hebben;
 •       aan ziekenfonds, particuliere ziektekostenverzekeraar en uitvoeringsorgaan van een ambtelijke ziektekosten verzekering, één en ander binnen de grenzen van artikel 31 Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst.
 1. Indien persoonsgegevens zodanig zijn geanonimiseerd dat zij redelijkerwijs niet tot de individuele persoon herleidbaar zijn, kan de verantwoordelijke beslissen deze te verstrekken ten behoeve van doeleinden die verenigbaar zijn met het doel van de registratie.
 2. Persoonsgegevens kunnen alleen dan zonder toestemming van de betrokkene ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebied van de volksgezondheid worden verstrekt, indien:
 •  het onderzoek een algemeen belang dient,
 • de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
 • de betrokken patiënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt,
 •  het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost en
 •  bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
 1. Van alle gegevensverstrekkingen aan derden anders dan op grond van lid 2 en 3 wordt door de verantwoordelijke een register bijgehouden. De in dit register vermelde gegevens worden gedurende twee kalenderjaren bewaard, tenzij zij in het kader van een procedure langer bewaard moeten blijven.

       De verantwoordelijke deelt de betrokkene op diens verzoek schriftelijk binnen vier weken mede of zijn/haar persoonsgegevens in het jaar voorafgaand aan het verzoek aan derden zijn verstrekt.

Artikel 9

Toegang tot persoonsgegevens

 1. Onverminderd eventuele wettelijke voorschriften ter zake hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens de verantwoordelijke die deze gegevens heeft verzameld (de apotheker), diens waarnemer, alsmede ten behoeve van de apotheek werkzame personen voor zover deze in het kader van hun werk daartoe zijn gemachtigd door de verantwoordelijke.

       Voorts hebben tot de persoonsgegevens toegang de eventuele bewerker en, na overleg met de verantwoordelijke, de door deze schriftelijk aangewezen personen, voor zover dit in het kader van de bewerking noodzakelijk is.

Artikel 10

Inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
 2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
 3. Een mogelijke beperkingsgrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de verantwoordelijke daaronder begrepen.
 4. Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 11

Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

 1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de verwerking voorkomen.
 3. De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens.
 4. De verantwoordelijke deelt zijn beslissing binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk aan de betrokkene mee. Een weigering is met redenen omkleed.
 5. De verantwoordelijke verwijderd de gegevens binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is (zoals artikel 30 tweede lid Besluit Uitoefening Artsenijbereidkunst: bewaartermijn 6 jaar voor recepten).

Artikel 12

Bewaartermijnen

 1. Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is in beginsel tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer dan redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 2. Indien de bewaartermijn is verstreken, of de betrokkene doet een verzoek tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd en vernietigd, zulks binnen een termijn van drie maanden.
 3. Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat.
 4. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 13

Overdracht van opgenomen persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens (anders dan recepten) te doen overdragen aan een andere, door hem aan te wijzen verantwoordelijke. Daartoe dient hij een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke. De inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd op grond van een wettelijk voorschrift dan wel worden opgeschort voor zover de verantwoordelijke jegens de financier van de verleende zorg tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die zorg een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.
 2. In geval de verantwoordelijke het voornemen heeft tot overdracht van door hem gehouden persoonsgegevens in verband met de beëindiging van diens praktijk, dient de verantwoordelijke door middel van een advertentie in een of meer regionale kranten of een maatregel van gelijke strekking betrokkenen over de voorgenomen overdracht te informeren, opdat deze voldoende kans wordt geboden tegen het voornemen bezwaar te maken.

Artikel 14

Klachten

 1. Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich te wenden tot:
 • de verantwoordelijke van de registratie.
 • de op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector ingestelde onafhankelijke Klachtencommissie Openbare Apotheek.
 • het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) met het verzoek een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

       of gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens neergelegde beroepsmogelijkheden.

Artikel 15

Wijziging van het reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden.

Artikel 16

Inwerkingtreding

 1. Dit reglement is per 21 april2008 in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien.
 2. Desgewenst kan tegen kostprijs afschrift van dit reglement worden verkregen.

MODEL-BIJLAGEN

Bijlage A behorende bij het privacyreglement van apotheek Meerwijk

De volgende gegevens worden door de verantwoordelijke verzameld en eventueel verder verwerkt:

Personalia/identificatiegegevens

 • naam, adres, postcode, woonplaats
 • identificatienummer
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • burgerlijke staat
 • naam huisarts
 • naam specialist(en)
 • naam andere behandelaar(s) of voorschrijver(s)

Financieel/administratieve gegevens

 • verzekeringsgegevens
 • machtigingsgegevens
 • declaratiegegevens
 • naam behandelaar
 • datum inschrijving (en vertrek)

Medische en farmacotherapeutische gegevens

 • therapie/behandel/medicatiegegevens
 • indicaties (indien bekend)

Bijlage B behorende bij het privacyreglement van apotheek Meerwijk

Personen of instanties, waaraan regelmatig gegevens worden verstrekt

Aan de volgende personen of instanties worden de volgende soorten gegevens verstrekt;

Persoon/instantie                                               Soort gegevens

–      huisartsen                                                  medicatiedossier

–      collega apotheken                                       medicatiedossier t.b.v. dienstwaarneming

–      zorgverzekeraars                                        financiële administratieve informatie

Bijlage C behorende bij het privacyreglement van apotheek Meerwijk

Toegang tot persoonsgegevens

Onderstaand overzicht – dat mogelijk in de individuele situatie aanvulling verdient – is uitgangspunt voor de toegang tot deze gegevensverzameling. Per gegevenscategorie wordt aangegeven welke functionaris tot welke categorieën van gegevens toegang heeft.

Functionaris Gegevens
Personalia/ Financieel/ Medisch/
identificatie administratief farmacotherapeutisch
apotheker(s) ja ja ja
waarnemer(s) ja ja ja
apotheker in opleiding ja ja ja
apothekersassistenten ja ja ja
apothekersassistent – ja ja ja
(en) in opleiding
secretarieel/admini- ja ja
stratief personeel
accountant nee ja nee
huisarts (gekoppeld) ja nee ja
Alle toegangsgerechtigden hebben een (afgeleide) geheimhoudingsplicht.
Binnen de aangegeven categorieën van gegevens betreft het slechts toegang tot de voor de taakuitoefening noodzakelijke gegevens.

WGBO (bron www.apotheek.nl 16/07/09)

Behandelingsovereenkomst
Als u met een recept naar de apotheek gaat, sluit u met de apotheker een behandelingsovereenkomst af. U komt dan met de apotheker overeen dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt. Dit betekent dat de apotheker u in principe het medicijn zal afleveren dat de arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u advies over het gebruik van dit medicijn en zal u zonodig verder begeleiden.

UW RECHTEN ALS PATIENT:

Duidelijke informatie
U heeft recht op duidelijke informatie over de medicijnen die u gaat gebruiken en al gebruikt. Als u voor het eerst een bepaald medicijn gaat gebruiken, kan de apotheker eventuele bijzonderheden van dit middel met u bespreken. Hij kan uitleggen wat de werking en het doel van het medicijn zijn, aangeven wanneer u verbetering van uw klachten kunt verwachten, welke bijwerkingen er eventueel kunnen optreden en hoe u het medicijn moet gebruiken. Als u al langere tijd een medicijn gebruikt, kan de apotheker naar uw ervaringen vragen. U kunt zelf altijd terecht bij de apotheker met vragen over uw medicijnen.

Een goede behandeling
Voordat de apotheker u uw medicijnen geeft, moet hij een aantal zaken controleren:

 • Gebruikt u medicijnen die elkaars werking ongunstig beïnvloeden?
 • Gebruikt u verschillende medicijnen tegelijkertijd die hetzelfde effect hebben?
 • Heeft u een ziekte of allergie, waardoor een bepaald medicijn beter niet gebruikt kan worden?

De apotheker controleert dus of het voorgeschreven middel aan u kan worden gegeven. Zo niet, dan neemt hij contact op met uw arts.

Privacy

Als u het vervelend vindt om bepaalde persoonlijke zaken aan de balie te bespreken, moet u de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een spreekkamer.

Inzage in uw dossier
De apotheker houdt van elke patiënt een dossier bij. Hierin staat welke medicijnen u gebruikt en de informatie die u zelf of uw arts aan de apotheker heeft verstrekt. Deze gegevens mag de apotheker niet zonder uw toestemming aan anderen geven. Dit dossier wordt vijftien jaar in de apotheek bewaard. U heeft het recht om dit in te zien en de apotheker kan u een toelichting geven.

Vrije keuze van apotheek
U kunt als patiënt zelf een apotheek kiezen. Iedere apotheek zal u farmaceutische zorg bieden, maar voor een goede bewaking van uw medicijngebruik is het wel aan te raden dat u uw medicijnen steeds bij dezelfde apotheek haalt. Zo kan de apotheek goed controleren of uw medicijn bijvoorbeeld kan worden gecombineerd met een ander medicijn dat u al gebruikt.

Bezorgen van medicijnen
Op uw verzoek kunnen medicijnen of hulpmiddelen zonder extra kosten bij u thuis worden afgeleverd, tenzij dit onredelijk is.

VERDERE PLICHTEN VAN DE APOTHEKER:

Aanwezigheid in de apotheek
De apotheker zorgt ervoor dat hij/zij in de apotheek beschikbaar is. Als de apotheker zelf niet beschikbaar is, stelt hij/zij een goede waarnemer aan in dezelfde apotheek of in een apotheek in de regio.

Aansprakelijkheid
De apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. Bij schade die ontstaat door een gebrek in een product dat de apotheker levert, ligt dat iets anders. Als de apotheker op de hoogte is van een fout in een product moet hij/zij u daarvan direct op de hoogte stellen. Als de apotheker dat niet doet, is hij/zij verantwoordelijk voor de eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt. Als de apotheker vooraf niet kon weten dat het product niet goed is, kan hij/zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade.

UW PLICHTEN ALS PATIENT:

Het geven van de benodigde informatie aan de apotheker
U heeft als patiënt de plicht de apotheker informatie te geven, voor zover u daarover beschikt, die nodig is voor een goede bewaking van uw medicijnen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat uw apotheker weet:

 • of u een allergie hebt
 • welke medicijnen u nog meer gebruikt (bijvoorbeeld middelen die u bij de drogist heeft gehaald)
 • of u zwanger bent of niet meer
 • of u borstvoeding geeft of niet meer

Verplichting tot betaling
U bent verplicht binnen dertig dagen de kosten van de zorg te betalen, of ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar deze betaalt.

Meer informatie over de WGBO vindt u in de folder`Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw apotheker`.